ACASA - ISTORIC

Buletinul Universității Naționale de Apărare "Carol I" este o revistă științifică trimestrială cu acces liber dedicată diseminării rezultatelor cercetării științifice în domeniul securității și apărării. Deși accentul principal este pus pe cercetarea empirică, sunt binevenite și articole teoretice și recenzii. Încurajăm în mod activ studiile interdisciplinare și analizele comparative internaționale. Scopul nostru este de a promova cercetarea științifică militară la scară globală, facilitând dialogul internațional și schimbul de informații între cercetătorii militari și civili. Toate articolele publicate în Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I”sunt indexate în baze de date și cataloage internaționale: Director of open access journals (DOAJ), EBSCO International Security & Counter-Terrorism Reference Center, ProQuest, Index Copernicus, Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L),ERIH PLUS, Crossref (DOI)

e-ISSN 2284-9378; p-ISSN 2284-936X

Buletinul este publicat de Editura Universității Naționale de Apărare "Carol I".

 

POLITICA DE ACCES DESCHIS

Articolele prezente în Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I" sunt disponibile online pentru toți utilizatorii imediat după publicare. Utilizarea necomercială și distribuirea pe orice suport sunt permise, cu condiția precizării sursei. Accesul deschis are ca scop maximizarea vizibilității cercetării și diferă de accesul online gratuit, deoarece oferă drepturi de reutilizare, cu condiția atribuirii depline (în conformitate cu termenii licenței CC BY-NC-SA).

Publicarea în Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I" este gratuită, deoarece toate taxele de procesare a articolelor (APC) sunt suportate de Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I".

 

DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE

Numele și datele cu caracter personal introduse pe acest site vor fi folosite exclusiv în scopurile declarate de revistă. Aceste date nu vor fi puse la dispoziție în niciun alt scop și niciunei alte părți, în deplină conformitate cu GDPR.

 

ETICA PUBLICĂRII

Colectivul editorial al Buletinului Universității Naționale de Apărare „Carol I” își propune să publice lucrări riguroase, bine documentate, de înaltă calitate științifică și cu impact ridicat, care să genereze discuții, dezbateri și perspective noi pe teme de securitate și apărare.

Respectarea eticii și integritații autorilor sunt esențiale pentru redactare și publicare. Preocupările etice importante, care trebuie luate în considerare în timpul scrierii unui manuscris, includ respectarea standardului, publicarea frauduloasă, plagiatul, publicarea duplicată, paternitatea și potențialul de conflict de interese. În calitate de publicație academică online, Buletinul se angajează pe deplin să respecte Codul european de conduită pentru integritatea cercetării.

În conformitate cu codul de conduită, echipa editorială a Buletinului va raporta orice caz de suspiciune de plagiat sau de publicare duplicată. Ne rezervăm dreptul de a utiliza un software de detectare a plagiatului pentru a verifica în permanență lucrările trimise (https://sistemantiplagiat.ro/) pentru a descoperi o eventuală neconformitate.

Autorii trebuie să se asigure că dețin lucrări originale. În plus, trebuie să confirme că manuscrisul nu a mai fost trimis către alte reviste, conferințe spre publicare. Orice lucrare sau paragrafe ale altor autori, colaboratori sau surse trebuie să fie menționate în mod corespunzător. Autorii sunt, de asemenea, responsabili de corectitudinea gramaticală și lingvistică a materialelor trimise spre publicare. Autorii care își trimit lucrările la revistă pentru publicare, ca articole originale, confirmă că acestea reprezintă contribuțiile lor și nu au fost copiate sau plagiate integral sau parțial din alte lucrări fără a fi citate. Orice lucrare sau paragrafe ale altor autori, colaboratori sau surse (inclusiv site-uri online) trebuie să fie menționate în mod corespunzător. Toți autorii ar trebui să dezvăluie conflictele financiare sau alte conflicte de interese care ar putea influența rezultatele sau interpretarea manuscrisului lor (menționând acolo unde este cazul sprijinul financiar pentru proiect). În cazul în care un autor descoperă o eroare sau o inexactitate semnificativă în propria lucrare publicată, autorul trebuie să notifice imediat editorul revistei și să coopereze cu acesta pentru a retracta sau corecta lucrarea.

Toate articolele trebuie trimise online, pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Trimiterea simultană a unui articol la mai multe publicații în același timp constituie o încălcare a eticii de publicare.

Editorii trebuie să asigure o evaluare interpares corectă, în double blind, a articolelor trimise pentru publicare. Aceștia se vor strădui să prevină orice potențial conflict de interese, între autor și personalul editorial. Editorii vor asigura confidențialitatea manuscriselor înainte de publicare. Redactorul-șef va coordona activitatea redactorilor.

Recenzenții evaluează manuscrisele pe baza conținutului, fără a ține cont de originea etnică, sexul, orientarea sexuală, cetățenia, convingerile religioase sau filozofia politică a autorilor. Aceștia trebuie să se asigure că toate informațiile legate de manuscrisele trimise sunt păstrate confidențiale și trebuie să raporteze redactorului-șef dacă au cunoștință de încălcarea drepturilor de autor și de plagiat din partea autorului. Ei trebuie să evalueze lucrările trimise în mod obiectiv și să își prezinte opiniile cu privire la lucrări într-un mod clar în formularul de recenzie. Un recenzent care  consideră că nu este calificat să analizeze un manuscris sau care știe că o analiză promptă a acestuia va fi imposibilă trebuie să anunțe redactorul-șef și să propună redistribuirea manuscrisului.

 

ISTORIC REVISTĂ

Primul număr al Buletinului Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” a apărut în anul 1937, aprilie-mai, cu aprobarea şi la iniţiativa Marelui Stat Major, nr. 2872/23 ianuarie 1937, fapt de o importanţă deosebită, menţionat şi în Regulamentul Şcoalei Superioare de Războiu din acel an. Desprins din pleiada publicaţiilor periodice militare ale perioadei interbelice („Buletinul Muzeului Militar Naţional” [1937–1942], editat de Muzeul Militar Naţional din Bucureşti, „Călăuza ostaşului” [1937–1939], editat, la Bucureşti, de Marele Stat Major; „Buletinul pregătirii militare şi al educaţiei fizice” [1926–1944], Bucureşti etc.), Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” rămâne revista cu cea mai lungă existenţă, având peste 85 de ani de tradiţie şi valoare. Nu numai rezistenţa în timp este de remarcat în cazul de faţă, ci şi menţinerea rolului de tribună a spaţiului celor mai înalte idei, aflată în slujba celei mai importante instituţii de învăţământ superior militar din România. Apariţia „Buletinului Şcolii Superioare de Războiu” (prima titulatură a publicaţiei) a fost strâns legată de reaşezarea instituţiei tutelare pe noi baze, sediul care-i găzduieşte existenţa şi astăzi, local ctitorit în anul 1937 de regele Carol al II-lea şi inaugurat în anul 1939, cu ocazia aniversării semicentenarului „Şcolii Superioare de Războiu” (a doua denumire oficială a instituţiei, prima fiind: „Şcoala Superioară de Resbel”, înfiinţată prin Înalt Decret Regal, nr. 2073, emis de regele Carol I, la data de 8 august 1889).

Apariţia Buletinului a fost considerată unul dintre cele mai importante obiective ale Şcolii Superioare de Război, având rolul de răspândire a cunoştinţelor militare superioare în armată, despre care directorul de atunci, generalul adjutant Paul Teodorescu, a spus: „Pășim cu încredere în greaua misiune pe care, din dragostea de a servi instituţia, ne-o asumăm”.

Apariţia neregulată a revistei din primii ani, sistată definitiv în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a fost reluată în anul 1945. Tematica a fost diversă, fiecare număr tratând un anume subiect. Întreruperea a fost explicată de către colectivul de redacţie al vremii, într-un amplu „Cuvânt înainte”, în care s-a subliniat „necesitatea inițierii armatei în noua doctrină militară”, având în vedere noul context politic al României. Începând din anul 1956, s-a stabilit ca apariţia să fie trimestrială şi „Buletinul Academiei Militare Generale” a cunoscut o continuitate până astăzi.

Denumirea a fost schimbată de-a lungul vremii, odată cu titulatura oficială a instituţiei, astfel că, în anul 1991, numele a fost schimbat în „Buletinul Academiei de Înalte Studii Militare”, apoi în anul 2003, în „Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare”, iar din anul 2005 poartă actuala denumire: „Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare «Carol I»” . Modificările continue la nivelul învăţământului superior militar din România şi, mai ales, cele produse în diseminarea informaţiilor, au afectat mijloacele de comunicare şi de utilizare la nivelul cunoaşterii umane. Schimbările politice, economice şi sociale, produse de-a lungul timpului au avut o puternică influenţă şi asupra modului de informare a specialiştilor militari implicaţi în procesul de învăţământ.

În prezent, Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este un forum de dezbatere şi de analiză pentru mediile academice şi profesionale, revista fiind deschisă, în egală măsură, cadrelor didactice, cercetătorilor, doctoranzilor şi postdoctoranzilor, studenţilor, personalului militar şi civil din instituţii aparţinând domeniului apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale. Au fost permanent analizate importanţa şi rolul publicaţiei în dezvoltarea demersului de învăţare şi de cercetare şi au fost aplicate soluţii care includ în prezent, pe lângă publicarea în mediul online şi apariţia unui număr în limba engleză, cu periodicitate trimestrială, sub titlul: Bulletin of ”Carol I” National Defence University, ambele publicaţii fiind disponibile la adresa http://buletinul.unap.ro/

Începând din anul 2011, Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este recunoscut ca o publicaţie cu prestigiu în domeniul „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică” de către Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicație indexată şi în baze de date internaţionale. Atributele necesare funcţionării la standarde ridicate, menite să facă faţă rapid schimbărilor organizaţionale, se regăsesc şi în varianta on-line a revistei, unde elementele de flexibilitate, creativitate, lucru în echipă, colaborare, capacitate de sinteză, curiozitate intelectuală, justifică, prin calitate, experienţa culturală semnificativă a celor peste 80 de ani parcurşi. Toate acestea, interconectate, contribuie la o promovare de înaltă ţinută a imaginii instituţiei în mediul academic, întărind, dacă mai era nevoie, mottoul instituit de regele Carol I:

LABOR IMPROBUS OMNIA VINCIT! ( MUNCA SUSŢINUTĂ ÎNVINGE TOTUL! )