ACASA - ISTORIC

 

Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare ,,Carol I” este o revistă științifică universitară, de interes naţional, în limbile română şi engleză, care publică studii originale de înaltă calitate, diseminând rezultatele cercetării ştiinţifice din domeniul militar.

Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare ,,Carol I” este un jurnal periodic cu acces deschis şi constituie o resursă științifică valoroasă, articolele publicate fiind disponibile on-line, fără restricții, cercetătorilor, practicienilor, studenților şi altor categorii de utilizatori.

Frecvența de apariție a revistei este trimestrială. Lunile apariției sunt: martie, iunie, septembrie, decembrie.

Revista încurajează trimiterea de studii interdisciplinare, cercetări şi analize comparative internaționale. Articolele sunt acceptate spre publicare după o evaluare riguroasă, anonimă şi imparțială a fiecărui articol în parte, de către referenții științifici de specialitate.

Misiunea revistei Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare ,,Carol I” este de a promova cercetarea ştiinţifică militară în întreaga lume, încurajând dialogul internaţional şi sprijinind schimbul de informaţii între cercetătorii militari.

În prezent, toate articolele publicate în Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I” sunt indexate în următoarele baze de date și cataloage internaționale de prestigiu:  

  • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
  • EBSCO International Security & Counter-Terrorism Reference Center
  • ProQuest
  • Index Copernicus
  • Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L)
  • ERIH PLUS

Activitatea revistei se desfăşoară în baza prevederilor legale în domeniul ştiinţelor militare şi are drept scop păstrarea şi îmbogăţirea patrimoniului cultural şi ştiinţific al domeniului. 

Organigrama revistei cuprinde:

- Consiliul Editorial

- Consiliul ştiinţific

- Referenţi ştiinţifici 

 


Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I”  este o publicație științifică cu prestigiu recunoscut în domeniul „Științe militare, informații și ordine publică” al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATCU).


ISTORIC REVISTĂ

Primul număr al Buletinului Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” a apărut în anul 1937, aprilie-mai, cu aprobarea şi la iniţiativa Marelui Stat Major, nr. 2872/23 ianuarie 1937, fapt de o importanţă deosebită, menţionat şi în Regulamentul Şcoalei Superioare de Războiu din acel an. Desprins din pleiada publicaţiilor periodice militare ale perioadei interbelice („Buletinul Muzeului Militar Naţional” [1937–1942], editat de Muzeul Militar Naţional din Bucureşti, „Călăuza ostaşului” [1937–1939], editat, la Bucureşti, de Marele Stat Major; „Buletinul pregătirii militare şi al educaţiei fizice” [1926–1944], Bucureşti etc.) Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” rămâne revista cu cea mai lungă existenţă, având peste 80 de ani de tradiţie şi valoare. Nu numai rezistenţa în timp este de remarcat în cazul de faţă, ci şi menţinerea rolului de tribună a spaţiului celor mai înalte idei, aflată în slujba celei mai importante instituţii de învăţământ superior militar din România. Apariţia „Buletinului Şcolii Superioare de Războiu” (prima titulatură a publicaţiei) a fost strâns legată de reaşezarea instituţiei tutelare pe noi baze, sediul care-i găzduieşte existenţa şi astăzi, local ctitorit în anul 1937 de regele Carol al II-lea şi inaugurat în anul 1939 cu ocazia aniversării semicentenarului „Şcolii Superioare de Războiu” (a doua denumire oficială a instituţiei, prima fiind: „Şcoala Superioară de Resbel”, înfiinţată prin Înalt Decret Regal, nr. 2073, emis de regele Carol I, la data de 8 august 1889).

Apariţia Buletinului a fost considerată unul dintre cele mai importante obiective ale Şcolii Superioare de Război, având rolul de răspândire a cunoştinţelor militare superioare în armată, despre care directorul de atunci, generalul adjutant Paul Teodorescu, a spus: „Pășim cu încredere în greaua misiune pe care, din dragostea de a servi instituţia, ne-o asumăm”.

Apariţia neregulată a revistei din primii ani, sistată definitiv în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a fost reluată în anul 1945. Tematica a fost diversă, fiecare număr tratând un anume subiect. Întreruperea a fost explicată de către colectivul de redacţie al vremii, într-un amplu „Cuvânt înainte”, în care s-a subliniat „necesitatea inițierii armatei în noua doctrină militară”, având în vedere noul context politic al României. Începând din anul 1956, s-a stabilit că apariţia să fie trimestrială şi „Buletinul Academiei Militare Generale” a cunoscut o continuitate până astăzi.

Denumirea a fost schimbată de-a lungul vremii, odată cu titulatura oficială a instituţiei, astfel că, în anul 1991, numele a fost schimbat în „Buletinul Academiei de Înalte Studii Militare”, apoi în anul 2003, în „Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare”, iar din anul 2005 poartă actuala denumire: „Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare «Carol I»” . Modificările continue la nivelul învăţământului superior militar din România şi, mai ales, cele produse în diseminarea informaţiilor au afectat mijloacele de comunicare şi de utilizare la nivelul cunoaşterii umane. Schimbările politice, economice şi sociale, produse de-a lungul timpului au avut o puternică influenţă şi asupra modului de informare a specialiştilor militari implicaţi în procesul de învăţământ.

În prezent, Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este un forum de dezbatere şi de analiză pentru mediile academice şi profesionale, revista fiind deschisă, în egală măsură, cadrelor didactice, cercetătorilor, doctoranzilor şi postdoctoranzilor, studenţilor, personalului militar şi civil din instituţii aparţinând domeniului apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale. Au fost permanent analizate importanţa şi rolul publicaţiei în dezvoltarea demersului de învăţare şi de cercetare şi au fost aplicate soluţii care includ în prezent, pe lângă publicarea în mediul online şi apariţia unui număr în limba engleză, cu periodicitate anuală, sub titlul: Bulletin of ”Carol I” National Defence University, ambele publicaţii fiind disponibile la adresa http://buletinul.unap.ro/

Începând din anul 2011, Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este recunoscut ca o publicaţie cu prestigiu în domeniul „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică” de către Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare,  publicație indexată şi în baze de date internaţionale. Atributele necesare funcţionării la standarde ridicate, menite să facă faţă rapid schimbărilor organizaţionale, se regăsesc şi în varianta on-line a revistei, unde elementele de flexibilitate, creativitate, lucru în echipă, colaborare, capacitate de sinteză, curiozitate intelectuală, justifică, prin calitate, experienţa culturală semnificativă a celor peste 80 de ani parcurşi. Toate acestea, interconectate, contribuie la o promovare de înaltă ţinută a imaginii instituţiei în mediul academic, întărind, dacă mai era nevoie, mottoul instituit de regele Carol I:

LABOR IMPROBUS OMNIA VINCIT! ( MUNCA SUSŢINUTĂ ÎNVINGE TOTUL! )